Kritimo iš aukščio priemonių parinkimas

Darbai aukštyje yra viena iš pavojingiausių veiklos sričių, kurioje nelaimingų atsitikimų pasekmės yra skaudžiausios – dažniausiai besibaigiančios darbuotojų žūtimi arba sunkiais sužalojimais. Per paskutiniuosius 5 metus tai sudaro 16-22 % visų sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe. Todėl labai svarbu dirbant aukštyje visuomet vertinti riziką ir naudoti tinkamas apsaugos nuo kritimo iš aukščio priemones. AAP (asmeninės apsauginės priemonės), kurias sudaro kūno apraišai, laikymo įtaisai bei kita su kūno laikymu susijusi įranga, kai reikia išvengti kritimo iš aukščio, patekti į darbo vietą, nusileisti iš jos, dirbti aukštyje arba stabdyti kritimą ir gelbėti. AAP gamintojas privalo parengti ir pateikti vartotojui kiekvienos AAP naudojimo, priežiūros bei periodinio tikrinimo instrukcijas tos šalies, kurioje bus AAP naudojamos, oficialiosiomis (-a) kalbomis (-a), kas yra labai svarbu naudotojui. Naudojimo instrukcijos turi būtirašytinės, aiškios, įskaitomos, jose būtina aprašyti visas reikiamas detales, jos papildomos schemomis, kad būtų įmanoma taisyklingai ir saugiai naudoti AAP. Darbdavys turi informuoti darbuotojus, atliekant instruktavimą darbo vietoje, apie naudojamų asmeninių apsaugos priemonių paskirtį ir apie tai, nuo kurių rizikos veiksnių jos saugo ir užtikrinti, kad AAP būtų naudojamos pagal gamintojo parengtoje naudojimo instrukcijoje nurodytąją paskirtį ir naudojimo instrukcijas.Pagrindinius naudojimosi reikalavimus reikia įrašyti į darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas.

https://www.vdi.lt/AtmUploads/KritimoIsAukscioApsaugosPriemoniuParinkimasNaudojimasIrPrieziura.pdf?fbclid=IwAR1DPH55sx1YdFGGCbprm-M30smBsyPyZ3X6EcQTeHntXKiTIptnVgaLcPk