Prekių grąžinimas

PREKIŲ GRĄŽINIMAS

Pardavėjas prekių keitimo ir grąžinimo procedūrą nustato remdamasis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB dėl vartotojų apsaugos, susijusios su nuotolinės prekybos sutartimis, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.366 str. „Daiktų pardavimas pagal sutartis, sudaromas naudojant ryšio priemones“, Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis.“.

Remiantis 6.1. punkte nurodytais dokumentais Pirkėjas per 14 darbo dienų po prekių perdavimo dienos turi teisę grąžinti Parduotuvėje įsigytą kokybišką prekę (-es) bei atgauti už ją (-as) sumokėtus pinigus arba pakeisti prekę (-es) kitomis analogiškomis prekėmis.

Keičiamos arba grąžinamos prekės turi atitikti šiuos reikalavimus:

prekė negali būti naudota, ji turi būti nesugadinta ir nepraradusi savo vertės. Pirkėjas negali grąžinti tokių Prekių, kurios greitai gendančios, buvo išpakuotos po pristatymo ir yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių, arba Prekės negali būti grąžintos kitais Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais. Pirkėjas privalo užtikrinti, kad grąžinamų Prekių kokybė, pakuotė ir atitikimas saugumo ir higienos reikalavimams nepasikeistų;

prekė turi būti pateikta originalioje gamintojo pakuotėje ir nepraradusi prekinės išvaizdos;

prekė turi likti su visomis etiketėmis.

Keičiama arba grąžinama prekė turi būti pristatyta adresu Konarskio 7, Vilnius. Siųsti galima kurjeriu, paštu arba pristatyti patiems darbo valandomis nurodytu adresu.

6.Kartu su grąžinama preke turi būti pateiktas „Prekės grąžinimo ar keitimo prašymas“ ir pirkimą Parduotuvėje įrodantis dokumentas (PVM sąskaita faktūra).

6.2.4. Pardavėjas gavęs keičiamą ar grąžinamą prekę per 14 dienų įsipareigoja informuoti Pirkėją, ar prekė atitiko grąžinimo/keitimo kriterijus. Jei grąžinama/keičiama prekė atitinka šiuos kriterijus, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti prekę arba grąžinti už ją sumokėtus pinigus.

6.2.5. Tais atvejais, kai prekės yra keičiamos, Pardavėjas įsipareigoja keičiamą prekę pakeisti į bet kurią kitą prekę (-es), kurios (-ių) vertė neviršija keičiamos prekės. Jei keitimo metu susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas privalo sumokėti Pardavėjui tokį kainų skirtumą. Kainų skirtumas yra sumokamas pavedimu į nurodytą Pardavėjo banko sąskaitą.

6.2.6. Keičiamų ar grąžinamų prekių transportavimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

6.3. Prekių asortimento, kiekio, atitikimas Užsakymui ir sąskaitai tikrinami Prekių perdavimo Pirkėjui metu. Pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti neatitinkančias asortimento ir kiekio, nurodyto Užsakyme ir sąskaitoje, Prekes.

6.4. Pirkėjui pastebėjus kokybinius neatitikimus, skundai turi būti perduodami Pardavėjui raštu arba elektroniniu laišku:

6.4.1. Ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Prekių pristatymo į vietą, jei defektas ar neatitikimas gali būti atskleistas paprastai apžiūrint arba atlikus elementarų patikrinimą.

6.4.2. Nedelsiant ir ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo prekių atvežimo į jų paskirties vietą tais atvejais, kai defektas arba neatitikimas gali būti pastebėtas tik atlikus kruopštų patikrinimą, testą, spaudos ar kitokio apdorojimo proceso metu.

6.5. Pateikiant skundą Pirkėjas turi pateikti Prekių kokybės defektus įrodančius neapdorotus pavyzdžius ir pavyzdžius po apdorojimo, jei paslėptas defektas buvo pastebėtas spausdinimo ar kitokio apdorojimo proceso metu. Taip pat pateikiamas ir mažiausios pakuotės identifikavimo žymėjimas – etiketė arba ant pakuotės esantis identifikavimo kodas.

6.6. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją apie pastebėtą defektą, ir tolesnį apdorojimą vykdyti tik gavus Pardavėjo sutikimą. Tinkamu laiku pranešus apie bet kokius trūkumus, tolesnis Prekių, dėl kurių pateiktas skundas, keitimas gali būti vykdomas tik susitarus su Pardavėju.

6.7. Defekto pastebėjimas dalyje Prekių negali pateisinti visos Prekių partijos atsisakymo. Skundas dėl dalies pristatytų Prekių neatleidžia Pirkėjo nuo įsipareigojimo per sutartą terminą apmokėti už visą Prekių partiją.

6.8. Atsakymas į Pirkėjo skundą yra pateikiamas raštu nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po raštiško skundo su 6.5. punkte išvardintais priedais gavimo momento. Jeigu defektui ištirti būtina atlikti gamintojo ekspertizę, atsakymas į Pirkėjo skundą pateikiamas ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų.

6.9. Po raštiško Pirkėjo informavimo apie sprendimą pilnai ar dalinai tenkinti Pirkėjo skundą, nuostolių kompensavimas vykdomas nedelsiant, bet ne vėliau nei per 10 (dešimt) darbo dienų.

6.10. Pardavėjas neatsako už defektus ar kitus kokybinius neatitikimus Užsakyme nurodytoms sąlygoms, jeigu jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės.

X