GAMINIŲ SERTIFIKAVIMAS

Paprastai įmonės įsigyja nenaujus įrenginius ir pamiršta, kad juos reikia SERTIFIKUOTI.

Valstybės narės imasi visų atitinkamų priemonių užtikrinti, kad mašinos galėtų būti pateikiamos į rinką ir (arba) pradedamos naudoti tik tuomet, jei jos atitinka atitinkamas šios direktyvos nuostatas ir nekelia pavojaus žmonių sveikatai ir saugai arba, tam tikrais atvejais, naminiams gyvūnams ir turtui, kai yra tinkamai sumontuotos ir prižiūrimos bei naudojamos pagal paskirtį arba tokiomis sąlygomis, kurios gali būti pagrįstai numatytos.

Jei įrenginys nepaženklintas CE ženklu (o jis tikrai yra nepaženklintas, jei buvo pagamintas iki įsigaliojo Naujojo požiūrio teisė su reikalavimu gaminius ženklinti CE), reiškia, kad toks įrenginys NEATITINKA šios direktyvos šio straipsnio, vadinasi, jis negali būti naudojamas ES rinkoje ir rinkos priežiūros institucijos privalo uždrausti jį eksploatuoti. Lietuvoje vykdyti tokią priežiūrą yra įgaliota Valstybinė darbo inspekcija.

Mūsų ekspertai atliks šias paslaugas:

  • Pagelbės sertifikuojant gaminius (atliks rizikos vertinimą, pasirūpins priešpardaviminės patikros pažyma, atitikties deklaracijos);
  • Pasirūpins senų įrenginių legalizavimu;

Pagalba sertifikuojant gaminius /įvertinant jų atitiktį ir ženklinant CE ženklu

Lietuvoje gaminamai produkcijai galioja tie patys reikalavimai, kaip ir kitose ES šalyse. Pagrindinis principas – visi rinkai patiekiami gaminiai turi turėti atitikties sertifikatus ir/arba gaminio atitikties deklaracijas. Gaminių sertifikavimą vykdo akredituotos sertifikavimo įstaigos, o mūsų įmonės specialistai gali pagelbėti gamintojams bei kitiems ekonominės veiklos operatoriams:

  • parengiant reikalingą dokumentaciją (technines gaminio bylas, rizikos vertinimo studijas ir kt.);
  • sudarant gaminio atitikties deklaracijas;
  • legalizuojant senus įrenginius, kurie nėra paženklinti CE ženklu;
  • konsultuojant dėl konkrečių reikalavimų konkretiems gaminiams.

GAMINIŲ VERTINIMAS

Kai kuriais atvejais, mūsų klientams siunčiant savo (ar gautus iš trečiųjų šalių) gaminius, jų užsakovai prašo pridėti ir nepriklausomos šalies siuntinio komplektacijos įvertinimo pažymas. Tokiu atveju mūsų inspektoriai atvyksta į siuntinio formavimo vietą ir atlieka realios komplektacijos atitikimo vertinimą siuntinio dokumentacijai, t.y, CE ženklinimo teisingumo, komplektuojančių dalių atitikimo techninei dokumentacijai vertinimą ir kt.

Po vizualinio įvertinimo išrašome „inspekcijos sertifikatą“ (ang. Inspection Certificate).

Mes veikiame ne maisto gaminių sektoriuje.