Turite įrengimų nepaženklintų CE ženklu? Kreipkitės – padėsime!

Bet koks įrenginys, priskirtinas Mašinų direktyvos aprėpčiai bei nepriklausomai nuo pagaminimo metų bei gamintojo, ir naudojamas gamybos procese, turi būti tinkamai įvertintas ir paženklintas CE ženklu. „Gamintojas – tai bet koks fizinis arba juridinis asmuo, projektuojantis ir (arba) gaminantis mašinas (…) yra atsakingas už šių mašinų ar iš dalies sukomplektuotų mašinų atitiktį šios direktyvos nuostatoms, siekiant mašinas teikti į rinką su jo vardu ar prekės ženklu arba jo paties naudojimui. Nesant pirmiau apibrėžto gamintojo, bet koks fizinis ar juridinis asmuo, pateikdamas į rinką ar pradėdamas naudoti mašinas (…), kurioms taikoma ši direktyva, laikomas gamintoju.“ (Mašinų direktyva 2006/42/EC 2 str., „i” pastraipa).Valstybės narės imasi visų atitinkamų priemonių užtikrinti, kad mašinos galėtų būti pateikiamos į rinką ir (arba) pradedamos naudoti tik tuomet, jei jos atitinka atitinkamas šios direktyvos nuostatas ir nekelia pavojaus žmonių sveikatai ir saugai (…) (4 str.1 skirsnis).